000 00951nas a2200217 4500
005 20130901165140.0
008 120910s2555 th | p o0 0tha d
022 _a1905-3754
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์.
_9139446
245 1 0 _aหลักความสุจริตอย่างยิ่ง ในสัญญาประกันภัยทางทะเล (the duty of utmost good faith in marine insurance contract)
260 _c2555 [2012]
650 4 _aประกันภัยทางทะเล
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
773 0 _tศาลยุติธรรมปริทัศน์
_g6, 3 (ก.พ.-มี.ค. 2555) 89-104 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTULAW
852 _aTU
997 _aN
942 _cJA
999 _c182756
_d182756