000 01379nas a2200277 4500
003 OSt
005 20200915141527.0
008 131018s2556 th f| p 0 0tha d
022 _a0857-3166
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _aสุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.
_993765
245 1 0 _aองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมของแรงงานภาคเกษตรผู้ปลูกชา.
260 _c2556 [2013]
650 2 4 _aโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม
_961361
650 4 _aคนงานในการเกษตร
_zไทย
_zเชียงราย.
_9171139
650 4 _aชา
_zไทย
_zเชียงราย
_zแม่ฟ้าหลวง.
_9171138
773 0 _tวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
_g21, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556) 1-16
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0026/21-1-2556.pdf?_ga=2.224749074.964770753.1566802097-521032769.1545010232
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _awww
_bwww
999 _c186157
_d186157