000 01262nas a22003137a 4500
003 OSt
005 20190730085239.0
008 161014s2016 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ.
_952722
245 1 0 _aภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
260 _c2559 [2016]
650 4 _9136746
_aการประเมินภาษี
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _950388
_aการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
_xภาษีอากร
_zไทย
653 _aภาษีประกอบกิจการ
653 _aการเสียภาษี E-Commerce
773 0 _gปีที่ 35, ฉบับที่ 420 (ก.ย. 2559) 28-33 :
_nตาราง.
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTULAW
850 _aTULAMPANG
850 _aTUECON
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aAngkana
999 _c195319
_d195319