000 01096nas a22002777a 4500
003 OSt
005 20211115101852.0
008 161017s2016 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชุมพร เสนไสย.
_934511
245 1 0 _aกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการออกใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note).
260 _c2559 [2016]
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_98846
650 4 _aการบัญชีภาษีอากร
_zไทย.
_98858
653 _aใบเพิ่มหนี้
653 _aใบลดหนี้
773 0 _gปีที่ 35, ฉบับที่ 420 (ก.ย. 2559) 57-61
_tเอกสารภาษีอากร
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUBA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c195324
_d195324