000 01284nas a22003017a 4500
003 OSt
005 20211115101919.0
008 161017s2016 tha ||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุเทพ พงษ์พิทักษ์.
_99433
245 1 0 _aการวางระบบป้องกัน การเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 4).
260 _c2559 [2016]
650 4 _aภาษีสรรพากร
_9179894
650 4 _aการวางแผนภาษีอากร.
_99405
650 4 _974613
_aการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
_zไทย.
653 _aการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
653 _aเงินได้ของบริษัท
653 _aเงินได้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_gปีที่ 35, ฉบับที่ 420 (ก.ย. 2559) 62-72
_nตาราง.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUBA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c195325
_d195325