000 01814nas a2200313 a 4500
003 OSt
005 20210709113052.0
008 181107s2018 th ||p| |||| 0 0tha d
022 _a0857-2992
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _9170182
_aสุมาลี วงษ์วิทิต.
245 1 0 _aการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS).
246 1 1 _aLegal development for the enhancement of market access to trade in services under AFAS
260 _c2561 [2018]
546 _aบทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
610 2 4 _9138093
_aประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
650 4 _9184192
_aคนงานต่างชาติ
_xสถานภาพทางกฎหมาย.
650 4 _98797
_aเขตการค้าเสรี
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
650 4 _9151229
_aระเบียบการค้าต่างประเทศ
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
650 4 _aอุตสาหกรรมบริการ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zกลุ่มประเทศอาเชียน.
_9184193
773 0 _tบทบัณฑิตย์
_g74, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 138-197
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c199908
_d199908