000 01149nas a2200253 a 4500
999 _c207787
_d207787
003 OSt
005 20191113100211.0
008 191113s2015 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aกำไรสะสมที่นำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างการชำระบัญชีถือเป็นเงินได้ประเภทใด.
260 _c2558 [2015]
650 4 _954375
_aเงินปันผล
_xภาษีอากร
_zไทย.
650 4 _986403
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _991700
_aพิจิต ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g34, 402 (มี.ค. 2558) 83-86
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH