000 01256nas a2200289 a 4500
003 OSt
005 20211111141153.0
008 191113s2015 th ||p| |||| 0 0 tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aลูกจ้างได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) จากนายจ้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่? เพียงใด?.
260 _c2558 [2015]
650 4 _9187399
_aใบสำคัญแสดงสิทธิ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _986403
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _991700
_aพิจิต ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g34, 407 (ส.ค. 2558) 88-94
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUBA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c207804
_d207804