000 01284nas a2200277 a 4500
003 OSt
005 20211111142729.0
008 200522s2014 tha ||p ||| 0 0 tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aอายุความการฟ้องคดีภาษีที่เป็นหนี้เด็ดขาด.
260 _c2557 [2014]
650 4 _aอายุความ (กฎหมาย)
_zไทย
_xคำพิพากษาศาลโดยย่อ.
_9190158
650 4 _96359
_aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _947655
_aหนี้ (กฎหมาย)
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
700 0 _991700
_aพิจิต ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g61, 10 (ต.ค. 2557) 49-54
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0103/61-10-oct-2557.pdf?_ga=2.71302608.1938863881.1636597812-2026036898.1636597812
942 _2lcc
_cJA
997 _aKH
_bKH
999 _c211462
_d211462