000 01837nam a22003617a 4500
999 _c212081
_d212081
003 OSt
005 20200611164826.0
008 200610b ||||| |||| 00| 0 tha d
040 _aTU
041 _atha
100 0 _aภัทราพร ศิริไพบูลย์.
_9190497
245 1 0 _aการวิเคราะห์เนื้อหาของการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันของผู้ติดตาม.
246 3 1 _aThe content analysis of online identification appealing to the follower sharing on Facebook fanpage
260 _c2559 [2016]
546 _aบทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
653 _aการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนทางสื่อสังคมออนไลน์
653 _aแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
653 _aสื่อสังคมออนไลน์
653 _aเฟซบุ๊กแฟนเพจ
653 _aการวิเคราะห์เนื้อหา
653 _aOnline identity
653 _aMedia exposure
653 _aSocial media
653 _aFacebook
653 _aFanpage
653 _aContent analysis
773 0 _tวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB)
_g2 , 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) 70-81 :
_nตาราง.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 4 1 _uhttp://www.jisb.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/Jisb2559Vol2No4_5Pattraporn.pdf
942 _2lcc
_cJA
997 _aSK