000 01362nas a22003257a 4500
003 OSt
005 20210519133904.0
008 210519s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _9192488
_aมัทนา นันตา.
245 1 0 _aเว็บไซต์ยูทูบ (ภาษาไทย) กับการสื่อสารความเกลียดชัง.
260 _c2557 [2014]
546 _aบทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
653 _aการสื่อสารความเกลียดชัง
653 _aยูทูบ
653 _aเว็บ 2.0
653 _aสื่อสังคมออนไลน์
653 _a็Hate speech
653 _aYouTube
653 _aWeb 2.0
653 _aSocial media
700 0 _9117455
_aพิรงรอง รามสูต.
773 0 _g32, 3 (2557) 39-67
_t วารสารนิเทศศาสตร์
850 _aTUJC
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0089/32-3-2557.pdf?_ga=2.235130945.1993694805.1621239014-15685690.1621239014
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _2lcc
_cJA
997 _aMP
999 _c215076
_d215076