000 00897nas a2200241 4500
005 20130901113552.0
008 970423s2539 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
245 1 0 _aข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจปี 2519-2539
260 _c2539 [1996]
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
653 _aโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g43, 9 (ก.ย. 2539) 25-32
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c55665
_d55665