000 01230nas a2200301 4500
003 OSt
005 20210825111832.0
008 980209s2540 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
_94916
245 1 0 _aปลอมใบกำกับภาษี :
_bคดีฉ้อโกงประชาชน.
260 _c2540 [1997]
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_98846
650 4 _aการหนีภาษี
_zไทย.
_935562
650 4 _aใบกำกับสินค้า
_zไทย.
_9173427
653 _aใบกำกับภาษี
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g44, 11 (พ.ย. 2540) 35-45
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0103/REVL_044_011_2540.pdf?_ga=2.20134136.1979951311.1629863014-294301027.1629863014
942 _cJA
_2lcc
999 _c63413
_d63413