000 01617nas a2200313 4500
999 _c66485
_d66485
003 OSt
005 20200317145833.0
008 980804s2539 th | p o0 0tha d
022 _a0125-233x.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aวินัย อังศุโกมุทกุล
_943207
245 1 0 _aความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับผลการดำเนินงานของบริษัท
260 _c2539 [1996]
650 4 _aการวางแผนเชิงกลยุทธ์
_zไทย
_xวินัย
_943208
650 4 _aการวางแผนธุรกิจ
_xวิจัย
_zไทย
_9130753
650 4 _aอุตสาหกรรมสิ่งทอ
_xวิจัย
_zไทย
_9130754
650 4 _aอุตสาหกรรมการเกษตร
_xวิจัย
_zไทย
_9130755
653 _aโครงสร้างองค์กร
700 0 _aกิตติ เฉลิมไกรวุฒิ
_943209
700 0 _aทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน
_943210
773 0 _tวารสารบริหารธุรกิจ
_g19, 72 (ต.ค.-ธ.ค. 2539) 45-64
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0030/2539/19_72/04PAGE45_PAGE64.pdf
942 _cJA
_2lcc