000 01380nas0a22002530004500
005 20130901160735.0
008 990629s2542 th | ne 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aอาเซียนอ่อนข้อรับข้อเสนอใหม่ อียู
260 _c2542 [1999]
611 2 4 _aการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-ยุโรป
_9120674
650 4 _aสหภาพยุโรป
651 4 _aกลุ่มประเทศอาเซียน
_xความสัมพันธ์ต่างประเทศ
_zกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
_947169
651 4 _aกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zพม่า
_947170
653 _aการประชุมสุดยอดอียู-อาเซียน
653 _aอียู
773 0 _tมติชน
_g22, 7628 (26 ม.ค. 42) 18
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/newspaper/006/26jan42/2755page18.pdf
942 _cJA
999 _c74565
_d74565