000 01073nas0a22002650004500
003 OSt
005 20210719102322.0
008 010522s2544 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aหน้าต่างลงทุนไทยในต่างประเทศกัมพูชา เวียดนาม จีน.
260 _c2544 [2001]
650 4 _aการลงทุน
_zจีน.
_92688
650 4 _aการพัฒนาเศรษฐกิจ
_zเวียดนาม.
_943283
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zกัมพูชา.
_91031
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g12, 4 (เม.ย. 2544) 64-72
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0190/TIPJ_012_004_2544.pdf?_ga=2.56585711.51402910.1626658468-782571198.1626658468
942 _cJA
_2lcc
999 _c88433
_d88433