000 00836nas0a22001930004500
999 _c89157
_d89157
003 OSt
005 20180824103027.0
008 010619s2544 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
110 2 _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
_bแผนกเศรษฐกิจการเกษตร.
_952676
245 1 0 _aสถานการณ์การผลิตและการค้าสินค้าเกษตรสำคัญของไทยปี 2543.
260 _c2544 [2001]
650 4 _92298
_aสินค้าเกษตร
_zไทย.
773 0 _tวารสารวิชาการปริทัศน์
_g9, 5 (พ.ค.2544) 3-8
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0180/AJRX_009_005_2544.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc