000 01146nas a2200277 4500
003 OSt
005 20220112192921.0
008 020130s2544 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aกำหนดเวลายึด อายัดหลักทรัพย์คดีภาษีอากร.
260 _c2544 [2001]
650 4 _aความผิดเกี่ยวกับทรัพย์.
_95773
650 4 _aภาษีอากร.
_93161
653 _aการยึดอายัดทรัพย์สิน
653 _aการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
653 _aคดีภาษีอากร
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g21, 243 (ธ.ค. 2544) 96-98.
850 _aTUONLINE
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0108%2F21_243_dec_2544%2F09PAGE96_PAGE98.pdf
942 _cJA
_2lcc
999 _c92341
_d92341