000 01466nas a2200289 4500
005 20211124113453.0
008 030212s2545 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
_94957
245 1 0 _aการวางแผนภาษีในการทำสัญญา
260 _c2545 [2002]
500 _aมีตารางสรุปภาระภาษีของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
650 4 _aการวางแผนภาษีอากร
_99405
650 4 _aธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
_xภาษีอากร
_zไทย
_949132
650 4 _aการขาย
_xอสังหาริมทรัพย์
_xภาษีอากร
_zไทย.
_947262
653 _aภาษีของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g21, 250 (July 2002) 101-104;
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0108/21_250_jul_2545/09PAGE101_PAGE104.pdf
942 _cJA
999 _c95103
_d95103