000 01365nas a2200289 4500
005 20211020160128.0
008 030214s2545 th | p 0 0tha d
022 _a0857-6858.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอุดม ปรีเปรมวัฒนา.
_953823
245 1 0 _aแง่มุมกฎหมายต่อพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
260 _c2545 [2002]
610 0 4 _aบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.
_952263
650 4 _aหนี้
_95200
650 4 _aสถาบันการเงิน
_zไทย
_95943
650 4 _aการปรับโครงสร้างหนี้.
_954379
650 4 _aการจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน
_zไทย.
_956308
653 _aบสท.
773 0 _tธุรกิจก้าวหน้า
_g14, 163 (25 มี.ค.-25 เม.ย. 2545) 36-42
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0069/14_163_25mar_25apr_2545/07PAGE36_PAGE42.pdf
942 _cJA
999 _c95179
_d95179