000 01019nas0a22002290004500
005 20130901161411.0
008 030703s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0125-0892
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aนิตยา กมลวัทนนิศา.
_955117
245 1 0 _aยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผน 9.
260 _c2546 [2003]
650 4 _aการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
_zไทย.
650 4 _aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
650 4 _aการจัดการสิ่งแวดล้อม
_zไทย.
773 0 _tวารสารเศรษฐกิจและสังคม
_g40, 2 (พ.ค.-มิ.ย.2546) 72-74
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c96832
_d96832