000 01435nas0a22002890004500
003 OSt
005 20210721162322.0
008 030716s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aเขตการค้าเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร์.
260 _c2546 [2003]
650 4 _aการค้าเสรี
_zสหรัฐอเมริกา.
_911102
650 4 _aการค้าเสรี
_zสิงคโปร์.
_957125
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zสิงคโปร์.
_957126
651 4 _aสิงคโปร์
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zสหรัฐอเมริกา.
_957127
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g14, 5 (พ.ค. 2546) 65-69
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0190/TIPJ_014_005_2546.pdf?_ga=2.88154395.1025232332.1626830517-782571198.1626658468
942 _cJA
_2lcc
999 _c96843
_d96843