000 01057nas0a22002650004500
003 OSt
005 20210721163946.0
008 030807s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวัน.
260 _c2546 [2003]
651 4 _aไต้หวัน
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_91596
651 4 _aไต้หวัน
_xภาวะสังคม.
_957477
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g14, 6 (มิ.ย. 2546) 31-37
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0190/TIPJ_014_006_2546.pdf?_ga=2.25324733.1025232332.1626830517-782571198.1626658468
942 _cJA
_2lcc
999 _c97546
_d97546