000 01057nas0a22002650004500
999 _c99179
_d99179
003 OSt
005 20200601041329.0
008 031225s2546 th | p 0 0tha d
022 _a0859-1237
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aนารถ นเรนทร.
_958506
245 1 0 _aความสำคัญของปฏิญญาพุกาม :
_bความสำคัญของการสร้างตลาดพันธมิตร.
260 _c2546 [2003]
650 4 _aการลงทุน
_zพม่า.
651 4 _aพม่า
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_91466
651 4 _aพม่า
_xการค้า
_zไทย.
_92444
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zพม่า.
_92443
773 0 _tโลกการค้า
_g10, 93 (ธ.ค. 2546) 43-45
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0316/COMW_010_093_2546.pdf
942 _cJA
_2lcc